වෙබ් ලොගින් කෝඩ් (Login Code) එක ලබාගන්නේ මෙහෙමයි

Dialog හෝ Mobitel දුරකතනයක් නම් #780*308# Dial කර අංක 7ට යන්න
Hutch දුරකතනයක් නම් #781*308# Dial කර අංක 7ට යන්න
Airtel දුරකතනයක් නම් DD(හිස්තැනක්)WEB ලෙස ටයිප් කර 77200ට SMS කරන්න“දැනුමයි දිනුමයි” වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ඔබේ වෙබ් ලොගින් (Log in) කෝඩ් එක ඇතුලත් කරන්න